شیوه شاعری حافظ

شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش موضوع : شیوه شاعری حافظ منبع مورد استفاده : دیوان حافظ به کوشش دکتر ابراهیم قیصری ۱۳۱۵ – مشخصات نشر:  تهران : جوانه رشد ، چاپ اول ، بهار ۱۳۸۹ بر اساس نسخه تصحیح شده علامه قزوینی و دکتر غنی و[…]